Keyword

Danh sách các API của từ khóa

APIDescription
POST api/keyword/getkeywordsuggestions

Lấy gợi ý khi người dùng tìm kiếm nhập từ khóa

POST api/keyword/getkeywordsuggestionsforsearchpage?top={top}

Lấy từ khóa gợi ý theo từ khóa đang tìm kiếm

GET api/keyword/gettopkeywordsearch?top={top}&daysAgo={daysAgo}

Lấy top từ khóa tìm kiếm nhiều nhất hoặc từ khóa quảng cáo

POST api/keyword/getkeywordbylistproductname?top={top}

Lấy từ khóa liên quan đến danh sách sản phẩm tìm kiếm

GET api/keyword/getlistrelatedkeyword?top={top}&keyword={keyword}&catId={catId}

Lấy từ khóa liên quan theo từ khóa, tên sản phẩm ... và danh mục sản phẩm / chuyên mục tin bài

APIDescription
GET api/banner/getbannertoplistproduct?category={category}

Lấy banner trang Search theo cat

GET api/banner/getmobilebannertoplistproduct?category={category}

Lấy banner mobile top list product theo category

GET api/banner/getmobilebannermiddlelistproduct?category={category}

Lấy native banner mobile list product theo category

GET api/banner/getmobilebannerbottomlistproduct?category={category}

Lấy banner mbile bottom list product theo category

GET api/banner/getmobilebannertoparticlepage

Lấy banner mobile đầu trang tin bài

NativeAds

APIDescription
GET api/native-adv/nativeadvforarticle

Lấy quảng cáo cho tin bài

Merchant

APIDescription
GET api/merchant/getmerchantdetail?domain={domain}&pi={pi}&pz={pz}&amp={amp}

Lấy thông tin của merchant

GET api/merchant/getmetamerchantdetail?domain={domain}&pi={pi}&pz={pz}&amp={amp}

Lấy meta trang merchant

GET api/merchant/getlistproductofmerchant?merchantId={merchantId}&domain={domain}&pi={pi}&pz={pz}

Lấy sản phẩm của merchant

Common

Danh sách các API dùng chung

APIDescription
POST api/common/getfilter

Lấy filter tương ứng cho từng trang tìm kiếm cụ thể

GET api/common/getallcities

Lấy dữ liệu toàn bộ tỉnh/thành phố của Việt Nam

GET api/common/getusercode

Lấy user code

GET api/common/getmetaforhomepage

Lấy Meta Seo của trang chủ

GET api/common/getmetaforsearchblank

Lấy Meta Seo của trang chủ

GET api/common/getmetaforhistory

Lấy Meta Sep Trang Lịch sử

GET api/common/checkapi

No documentation available.

GET api/common/getwebsosanhseojson

Lấy MicroData Seo của WebSOSaNH

Product

Danh sách API của sản phẩm

APIDescription
POST api/product/getlistproductsearch?amp={amp}

Lấy danh sách sản phẩm của trang tìm kiếm/ danh mục sản phẩm

POST api/product/getmetaproductsearch?amp={amp}

Lấy Meta của trang search hoặc danh mục sản phẩm

GET api/product/gettopproductproposed?productId={productId}&amp={amp}

Lấy sản phẩm đề xuất

POST api/product/getshortersearchstringsuggestion?numOfSuggestion={numOfSuggestion}&numOfProduct={numOfProduct}

Lấy danh sách từ khóa gợi ý khi tìm kiếm không có kết quả

GET api/product/getlistrootproductmostsearched?pi={pi}&pz={pz}&daysAgo={daysAgo}&amp={amp}

Lấy top sản phẩm so sánh được truy cập nhiều nhất

GET api/product/getrootproductdetail?productId={productId}&amp={amp}

Lấy thông tin sản phẩm gốc

GET api/product/getproductreview?productId={productId}&amp={amp}

No documentation available.

GET api/product/getmetarootproductdetail?productId={productId}

Lấy Meta trang so sánh giá (Chi tiết sản phẩm)

GET api/product/getlistproductcompareprice?pi={pi}&productId={productId}&regionId={regionId}&sortType={sortType}&amp={amp}

Lấy danh sách sản phẩm so sánh giá trang so sánh giá

GET api/product/getlistregioncompareprice?pi={pi}&productId={productId}&regionId={regionId}&sortType={sortType}

/

GET api/product/getrootproductproperties?productId={productId}&amp={amp}

Lấy thông số kỹ thuật của sản phẩm

GET api/product/getuserproductvisitedhistory?top={top}

Lấy lịch sử xem sản phẩm của người dùng

POST api/product/getrelatedrootproductforarticledetail?articleId={articleId}&top={top}&amp={amp}

Lấy sản phẩm liên quan trang bài biết chi tiết

GET api/product/getsimilarproducts?productId={productId}&top={top}

Lấy sản phẩm đáng quan tâm trang so sánh giá

GET api/product/getmerchantproductredirect?productId={productId}

Lấy thông tin Redirect sản phẩm của Merchant

GET api/product/getmetamerchantproductredirect?productId={productId}

Lấy meta seo cua trang direct

GET api/product/getmerchantproductredirectandadstoken?productId={productId}&adsId={adsId}&userCode={userCode}

Lấy thông tin Redirect sản phẩm của Merchant

POST api/product/getlogpricemerchantproduct?productId={productId}

Lấy Log thay đổi giá của sản phẩm Merchant

GET api/product/getkeywordorcategorydescription?keyword={keyword}&categoryId={categoryId}

Lấy dữ liệu mô tả của từ khóa hoặc danh mục sản phẩm

POST api/product/getseodescriptionforsearchorcategorypage

Lấy Seo Description trang tìm kiếm hoặc danh mục sản phẩm

Article

Danh sách API của bài viết

APIDescription
GET api/article/getarticledetail?articleId={articleId}&type={type}&amp={amp}

Lấy chi tiết bài viết

GET api/article/getmetaarticledetail?articleId={articleId}&amp={amp}

Lấy Meta trang chi tiết tin bài

GET api/article/getlistarticlebycategory?pi={pi}&pz={pz}&catId={catId}&numberArticleHighlight={numberArticleHighlight}&amp={amp}

Lấy danh sách bài viết theo chuyên mục

GET api/article/getmetalistarticlebycategory?pi={pi}&pz={pz}&catId={catId}&numberArticleHighlight={numberArticleHighlight}

Lấy Meta trang chuyên mục sản phẩm

POST api/article/getlistrelatedarticleforarticledetail?top={top}&articleId={articleId}&catId={catId}&catParentId={catParentId}&amp={amp}

Lấy bài viết liên quan cho bài chi tiết

POST api/article/getlistotherarticleforarticledetail?top={top}&amp={amp}

Lấy bài viết khác cho bài chi tiết

GET api/article/getlisthotarticleforhomepage?top={top}

Lấy bài viết nổi bật trang chủ

GET api/article/getlistrecentarticle?pi={pi}&pz={pz}&amp={amp}

Lấy bài viết mới nhất

GET api/article/getlisthotarticlebycategory?top={top}&catId={catId}&amp={amp}

Lấy bài viết nổi bật trang chuyên mục

GET api/article/getlistrelatedarticleforpagesearch?top={top}&catId={catId}&keyword={keyword}&amp={amp}

Lấy bài viết liên quan trang tìm kiếm/ danh mục sản phẩm

GET api/article/getlistrecentarticleforpagesearch?top={top}&catId={catId}&keyword={keyword}&amp={amp}

Lấy bài viết mới nhất trang tìm kiếm/ danh mục sản phẩm

GET api/article/getlistrelatedarticleforrootproduct?top={top}&productId={productId}&imageWidth={imageWidth}&amp={amp}

Lấy bài viết liên quan của sản phẩm gốc

GET api/article/getarticleseoforrootproduct?productId={productId}

Lấy bài viết Seo của sản phẩm gốc